plan personnel

นายสงัด  คำเรืองศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นางรัชฎาพร  ชูสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายละแผนงานวิเคราะห์งบประมาณนางสาวอุ่นเรือน  สุขมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ

งานติดตามประเมินผลและรายงานผล

นางสาวสมลักษณ์  ศรียณา

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการงานข้อมูลสารสนเทศ  


นางสาวกรพินธุ์  โชติราษี

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษนางศิรินทร์รัตน์  วรรณพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นายธนานันต์  เทพจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

งานนโยบายและแผนนางขนิษฐา  วิเศษแสงศรี

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

งานธุรการ


 

นางสาวภัทราพร วงศ์พรหม