บุคลากรนายวิเชียร  เคนชมภู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 


ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นางรัชฎาพร  ชูสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


งานวิเคราะห์งบประมาณนางสาวอุ่นเรือน  สุขมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ


งานติดตามประเมินผลและรายงานผล

นางสาวสมลักษณ์  ศรียณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


งานข้อมูลสารสนเทศนางสาวกรพินธุ์  โชติราษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ
งานนโยบายและแผนนางขนิษฐา  วิเศษแสงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


งานธุรการ


 

นางศิรินทร์รัตน์  วรรณพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ