บุคลากรนายวิเชียร  เคนชมภู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 


ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นางรัชฎาพร  ชูสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


งานวิเคราะห์งบประมาณนางสาวอุ่นเรือน  สุขมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการงานนโยบายและแผนนางขนิษฐา  วิเศษแสงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานข้อมูลสารสนเทศนางสาวกรพินธุ์  โชติราษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการงานติดตามประเมินผลและรายงานผล


นางสาวสมลักษณ์  ศรียณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษางานธุรการ

 
นางศิรินทร์รัตน์  วรรณพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน