ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์17 พ.ย. 2557 21:00โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
     ตามที่ สพฐ.  ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัด  มาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสำเร็จ  สพฐ. จึงดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กทีีี่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
      ผลการคัดเลือก  ระดับภูมิภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โซนที่ 4
โรงเรียนในสังกัด  สพป.ชัยภูมิ   ได้รับรางวัลดังต่อไป
      ระดับดี
            1. โรงเรียนบ้านนามน  อำเภอคอนสวรรค์
            2. โรงเรียนบ้านนางเม้ง  อำเภอเมืองชัยภูมิ
      ระดับชมเชย
            1. โรงเรียนบ้านนาโจด  อำเภอคอนสวรรค์
Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
17 พ.ย. 2557 21:00
Comments