ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน สร้างแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2562 01:25
Comments