ประกาศ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 ม.ค. 2562 00:09โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่  18/2561  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  5  โรงเรียน