ประชาสัมพันธ์ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 มิ.ย. 2562 19:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่  7/2562  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2562  มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  2  โรงเรียน ได้แก่

1.      โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ 

2.      โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ 

รายละเอียดตามประกาศแนบ

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
11 มิ.ย. 2562 19:57
Comments