แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:41โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
          ด้วย สพฐ. ได้เผยแพร่ร่างเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการฯ  
สำหรับปีการศึกษา 2560
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 ม.ค. 2560 00:41
Comments