การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิคส์(e-MES)

โพสต์10 เม.ย. 2559 21:42โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  กรอกรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียนทางระบบ
อิเล็กทรอนิคส์(e-MES)  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 เมษายน 2559
ทางเว็บไซต์  
Comments