การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์28 ก.ย. 2559 00:49โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2559 01:02 ]
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจยจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2560  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  เตรียมความพร้อมในการในการจัดซื้อหนังสือเรียน  ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)
ให้การจัดส่งหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2560  ถึงสถานศึกษาในวันก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสอ่านหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน  Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ก.ย. 2559 01:01
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ก.ย. 2559 01:01
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ก.ย. 2559 01:02
Comments