การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

โพสต์26 พ.ค. 2558 01:00โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอจัดตั้งงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ให้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลพื้นฐานความขาดแคลน ด้านครุภัณฑ์  อาคารสิ่งก่อสร้าง  ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  โดยจัดทำแบบคำขอส่งกลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558  แบบฟอร์มตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04038/ว1934 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 พ.ค. 2558 01:00
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 พ.ค. 2558 01:00
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 พ.ค. 2558 01:00
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 พ.ค. 2558 01:00
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 พ.ค. 2558 01:00
Comments