การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557

โพสต์17 ก.ค. 2557 02:05โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
บัญชีจัดสรรค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1  จัดสรรตามข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ณ วันที่ 20  มิถุนายน  2557  โดยมีเกณฑ์ดังนี้   ระดับประถมศึกษา  จัดสรรตามจำนวนนักเรียนยากจนที่รายงานข้อมูลแต่ไม่เกิน 40% ของนักเรียนประถมศึกษาทั้งหมดของแต่ละโรงเรียน  ภาคเรียนละ 500 บาทต่อคน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    จัดสรรตามจำนวนนักเรียนยากจนที่รายงานข้อมูลแต่ไม่เกิน 30% ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดของแต่ละโรงเรียน  ภาคเรียนละ 1,500 บาทต่อคน
Ċ
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
17 ก.ค. 2557 02:05
Comments