การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%)

โพสต์24 ก.ค. 2562 02:34โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
               ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ 2562  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

การศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2562  (30%)  

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 ก.ค. 2562 02:34
Comments