การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)

โพสต์1 พ.ย. 2560 02:33โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ  การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่ถึงและมีคุณภาพกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะจัดสรรตามข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2560  และจะโอนเงินงบประมาณ    ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่  และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  โอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนให้โรงเรียนต่อไป  

จึงขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ส่งเลขที่บัญชีเงินฝาก  เงินอุดหนุน  พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีสมุดบัญชีเงินฝาก         ส่งสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ภายในวันที่  6  พฤศจิกายน  2560

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
1 พ.ย. 2560 02:33
Comments