การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน

โพสต์13 ก.ค. 2558 22:02โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
          การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่ 1/2558  (30%)   
                โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร   236  โรงเรียน
                โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจะได้รับ  13 โรงเรียน
                ตามบัญชีจัดสรรที่แนบ
                

Ċ
plan089.pdf
(1151k)
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
13 ก.ค. 2558 22:02
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
13 ก.ค. 2558 22:02
Comments