การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2557 (70%)

โพสต์31 ต.ค. 2557 00:21โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
ตามหนังสือที่ ศธ 04038/ว4099 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 
Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
31 ต.ค. 2557 00:21
Comments