การจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์17 ม.ค. 2560 22:43โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
สพฐ. จัดสรรงบประมาณ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
17 ม.ค. 2560 22:43
Comments