การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

โพสต์27 ก.ค. 2559 21:58โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
     สพฐ.  จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน  ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 21:58
Comments