การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน : ปัจจัยพื้ันฐานฯ

โพสต์8 ม.ค. 2558 00:33โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
8 ม.ค. 2558 00:33
Comments