การจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2558(70%)

โพสต์19 ม.ค. 2558 23:39โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
          สพฐ. อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2558  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2558  (70%)   (ตามรายละเอียดทีี่แนบ)
Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
19 ม.ค. 2558 23:39
Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
19 ม.ค. 2558 23:39
Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
19 ม.ค. 2558 23:39
Comments