การจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์14 ม.ค. 2559 23:19โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
บัญชีจัดสรร  งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน  ปีการศึกษา 2559  ภาคเรียนที่ 1 โดยจัดสรรเบื้องต้น 70%  ของนักเรียนชั้นเคลื่อน 
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ม.ค. 2559 23:19
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ม.ค. 2559 23:19
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ม.ค. 2559 23:19
Comments