การจัดสรรงบประมาณฯ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2558 (70%)

โพสต์16 ต.ค. 2558 01:59โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
          ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2559  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2558  (70%)  จำนวน  3  รายการ  
               ในการจัดสรรครั้งนี้  การดำเนินการ  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สถานศึกษาดำเนินการ  
โดยวางแผนดำเนินการในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา  และสามารถใช้งบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  ในรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว
ตามบัญชีจัดสรรดังแนบ

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ต.ค. 2558 01:59
Comments