การจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(เงินอุดหนุน) ภาคเรียนที่1/2560(70%)

โพสต์31 ม.ค. 2560 01:03โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
             ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2560  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2560  (70%)  
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
31 ม.ค. 2560 01:03
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
31 ม.ค. 2560 01:03
Comments