ด่วนที่สุด การรายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

โพสต์5 ก.พ. 2558 00:47โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์

          ให้โรงเรียนรายงานการบริหารงบลงทุนโดยด่วนให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

ผ่านเว็บไซด์  http://budget58-report.jobobec.in.th  รายละเอียด  ตามหนังสือ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04038/ว 515    ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
5 ก.พ. 2558 00:47
Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
5 ก.พ. 2558 00:47
Comments