จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (30%)ครั้งที่ 2

โพสต์20 ส.ค. 2563 21:06โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 21:06 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (30%)  ครั้งที่ 2  จากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตามบัญชีจัดสรรที่แนบ  ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยเคร่งครัด
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ส.ค. 2563 21:06
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ส.ค. 2563 21:06
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ส.ค. 2563 21:06
Comments