บัญชีจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559(30%)

โพสต์17 ม.ค. 2560 20:34โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
สพฐ.อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2/2559 (30%)  
ตามเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
17 ม.ค. 2560 20:41
Comments