ข่าวประชาสัมพันธ์


ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 (30%)

โพสต์14 ส.ค. 2560 20:48โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

           ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2560  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2560  (30%)  

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ปี60

โพสต์20 ก.ค. 2560 00:16โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1


การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC

โพสต์15 ก.พ. 2560 19:14โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2560 19:15 ]

           สพฐ.แจ้งรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อนจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ DMC โดยให้โรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2560

การจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(เงินอุดหนุน) ภาคเรียนที่1/2560(70%)

โพสต์31 ม.ค. 2560 01:03โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

             ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2560  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2560  (70%)  

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:41โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

          ด้วย สพฐ. ได้เผยแพร่ร่างเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการฯ  
สำหรับปีการศึกษา 2560

การจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์17 ม.ค. 2560 22:43โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

สพฐ. จัดสรรงบประมาณ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

บัญชีจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559(30%)

โพสต์17 ม.ค. 2560 20:34โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

สพฐ.อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2/2559 (30%)  
ตามเอกสารแนบ

บัญชีจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์6 พ.ย. 2559 20:55โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

           สพฐ.อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)  
ตามเอกสารแนบ

1-10 of 37