ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (70%)

โพสต์7 พ.ย. 2562 17:27โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

                    ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2563  
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  ไปพลางก่อน) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2562 (70%)  จำนวน  224  โรงเรียน

ข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์9 ต.ค. 2562 19:44โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ปรับปรุงข้อมูล ณ 10 กรกฎาคม 2562)

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565

โพสต์9 ต.ค. 2562 19:31โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%)

โพสต์24 ก.ค. 2562 02:34โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

               ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ 2562  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

การศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2562  (30%)  

ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน สร้างแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:21โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 01:22 ]

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายกิจกรรมการการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การออกเยี่ยม ติดตาม นิเทศการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:17โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการออกเยี่ยม ติดตาม นิเทศการบริหารจ้ดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 01:13 ]

กลุ่มนโยบายและแผน ได้ขอเผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด ตั้ง รวม เลิก สถานศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 มิ.ย. 2562 19:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่  7/2562  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2562  มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  2  โรงเรียน ได้แก่

1.      โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ 

2.      โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ 

รายละเอียดตามประกาศแนบ

ประชาสัมพันธ์ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 มิ.ย. 2562 19:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

      ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่  7/2562 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2562  ให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  3  โรงเรียน คือ

1.โรงเรียนบ้านโนนคูณ  ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ 

2.โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ 

3.โรงเรียนบ้านป่ายาง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า  

   รายละเอียดตามประกาศแนบ

1-10 of 58