ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์23 ก.พ. 2563 18:04โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

  เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้่จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:01โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 01:06 ]

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แจ้งกำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/
คำถามที่พบบ่อย  http://academic.obec.go.th/textbook/web/faq.php

ข้อมูลการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์22 ม.ค. 2563 01:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ปรับปรุงข้อมูล 20 มกราคม 2563)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%)

โพสต์26 ธ.ค. 2562 19:44โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  ไปพลางก่อน) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2562 (30%)  จำนวน  221  โรงเรียน

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (70%)

โพสต์7 พ.ย. 2562 17:27โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

                    ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2563  
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  ไปพลางก่อน) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2562 (70%)  จำนวน  224  โรงเรียน

ข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์9 ต.ค. 2562 19:44โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ปรับปรุงข้อมูล ณ 10 กรกฎาคม 2562)

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565

โพสต์9 ต.ค. 2562 19:31โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%)

โพสต์24 ก.ค. 2562 02:34โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

               ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ 2562  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

การศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2562  (30%)  

ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน สร้างแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:21โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 01:22 ]

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายกิจกรรมการการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1-10 of 62