ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวม เลิก สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์6 ก.พ. 2562 20:31โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยกลุ่มงานนโยบายและแผน ได้จัดทำทะเบียนข้อมูลการรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (ข้อมูล ณ 7 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 ม.ค. 2562 00:09โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่  18/2561  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  5  โรงเรียน 

ข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์27 มิ.ย. 2561 19:15โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผนขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์27 มิ.ย. 2561 19:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผนขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์21 มิ.ย. 2561 20:52โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

โพสต์30 พ.ค. 2561 02:13โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รายสัปดาห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มางระบบ e-MIS

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)

โพสต์1 พ.ย. 2560 02:33โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ  การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่ถึงและมีคุณภาพกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะจัดสรรตามข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2560  และจะโอนเงินงบประมาณ    ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่  และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  โอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนให้โรงเรียนต่อไป  

จึงขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ส่งเลขที่บัญชีเงินฝาก  เงินอุดหนุน  พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีสมุดบัญชีเงินฝาก         ส่งสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ภายในวันที่  6  พฤศจิกายน  2560

ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 (30%)

โพสต์14 ส.ค. 2560 20:48โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

           ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2560  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2560  (30%)  

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ปี60

โพสต์20 ก.ค. 2560 00:16โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1


1-10 of 44