ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 มิ.ย. 2562 19:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่  7/2562  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2562  มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  2  โรงเรียน ได้แก่

1.      โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ 

2.      โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ 

รายละเอียดตามประกาศแนบ

ประชาสัมพันธ์ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 มิ.ย. 2562 19:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

      ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่  7/2562 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2562  ให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  3  โรงเรียน คือ

1.โรงเรียนบ้านโนนคูณ  ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ 

2.โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ 

3.โรงเรียนบ้านป่ายาง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า  

   รายละเอียดตามประกาศแนบ

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ งบลงทุนค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

โพสต์16 พ.ค. 2562 23:15โดยtananun thapchan   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2562 23:16 ]

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ งบลงทุนค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:47โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

           สื่อการเรียนรู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาแล้ว  และใบอนุญาตมีอายุครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559, 2560, 2561 และ  2562  สพฐ.อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวต่อไปอีก  จนกว่าจะใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  ยกเว้น  สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สาระภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  ที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่ม  และสาระเทคโนโลยี  ชั้น ป.1,2,4,5  และ ม.1,2,4,5  ให้ใช้ฉบับที่จัดทำตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551

รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

    รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  ภาคเรียนที่ 1/2562  จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปรับปรุงข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์28 ก.พ. 2562 20:33โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยกลุ่มงานนโยบายและแผน ได้ปรับปรุงข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวม เลิก สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์6 ก.พ. 2562 20:31โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยกลุ่มงานนโยบายและแผน ได้จัดทำทะเบียนข้อมูลการรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (ข้อมูล ณ 7 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 ม.ค. 2562 00:09โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่  18/2561  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  5  โรงเรียน 

ข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์27 มิ.ย. 2561 19:15โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผนขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์27 มิ.ย. 2561 19:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผนขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

1-10 of 50