ข่าวประชาสัมพันธ์


บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสอมภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(70%)

โพสต์16 พ.ย. 2563 18:37โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสอมภาคทางการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(70%)

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร (ใหม่)

โพสต์28 ก.ย. 2563 02:55โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2563 02:58 ]

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร (ใหม่)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (30%)ครั้งที่ 2

โพสต์20 ส.ค. 2563 21:06โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 21:06 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (30%)  ครั้งที่ 2  จากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตามบัญชีจัดสรรที่แนบ  ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยเคร่งครัด

ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

โพสต์8 มิ.ย. 2563 01:44โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)  ประจำปีการศึกษา 2564 ของมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน

โพสต์20 เม.ย. 2563 22:46โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)  ให้กับโรงเรียนที่ยังได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามจำนวน  จากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตามบัญชีจัดสรรที่แนบ  ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยเคร่งครัด

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์23 ก.พ. 2563 18:04โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

  เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้่จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:01โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 01:06 ]

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แจ้งกำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/
คำถามที่พบบ่อย  http://academic.obec.go.th/textbook/web/faq.php

ข้อมูลการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์22 ม.ค. 2563 01:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ปรับปรุงข้อมูล 20 มกราคม 2563)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%)

โพสต์26 ธ.ค. 2562 19:44โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  ไปพลางก่อน) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2562 (30%)  จำนวน  221  โรงเรียน

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (70%)

โพสต์7 พ.ย. 2562 17:27โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

                    ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2563  
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  ไปพลางก่อน) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2562 (70%)  จำนวน  224  โรงเรียน

1-10 of 67