ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์24 ก.พ. 2564 23:23โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

โพสต์24 ก.พ. 2564 23:22โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แจ้งกำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/
คำถามที่พบบ่อย  http://academic.obec.go.th/textbook/web/faq.php

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์7 ม.ค. 2564 19:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์7 ม.ค. 2564 19:48โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสอมภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(70%)

โพสต์16 พ.ย. 2563 18:37โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสอมภาคทางการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(70%)

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร (ใหม่)

โพสต์28 ก.ย. 2563 02:55โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2563 02:58 ]

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร (ใหม่)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (30%)ครั้งที่ 2

โพสต์20 ส.ค. 2563 21:06โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 21:06 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (30%)  ครั้งที่ 2  จากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตามบัญชีจัดสรรที่แนบ  ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยเคร่งครัด

ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

โพสต์8 มิ.ย. 2563 01:44โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)  ประจำปีการศึกษา 2564 ของมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน

โพสต์20 เม.ย. 2563 22:46โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)  ให้กับโรงเรียนที่ยังได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามจำนวน  จากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตามบัญชีจัดสรรที่แนบ  ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยเคร่งครัด

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โพสต์23 ก.พ. 2563 18:04โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2564 23:34 ]

  เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้่จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1-10 of 71