ข่าวประชาสัมพันธ์


ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:47โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

           สื่อการเรียนรู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาแล้ว  และใบอนุญาตมีอายุครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559, 2560, 2561 และ  2562  สพฐ.อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวต่อไปอีก  จนกว่าจะใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  ยกเว้น  สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สาระภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  ที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่ม  และสาระเทคโนโลยี  ชั้น ป.1,2,4,5  และ ม.1,2,4,5  ให้ใช้ฉบับที่จัดทำตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551

รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

    รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  ภาคเรียนที่ 1/2562  จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปรับปรุงข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์28 ก.พ. 2562 20:33โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยกลุ่มงานนโยบายและแผน ได้ปรับปรุงข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวม เลิก สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์6 ก.พ. 2562 20:31โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยกลุ่มงานนโยบายและแผน ได้จัดทำทะเบียนข้อมูลการรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (ข้อมูล ณ 7 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 ม.ค. 2562 00:09โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่  18/2561  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  5  โรงเรียน 

ข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์27 มิ.ย. 2561 19:15โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผนขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์27 มิ.ย. 2561 19:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผนขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์21 มิ.ย. 2561 20:52โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

โพสต์30 พ.ค. 2561 02:13โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รายสัปดาห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มางระบบ e-MIS

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)

โพสต์1 พ.ย. 2560 02:33โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ  การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่ถึงและมีคุณภาพกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะจัดสรรตามข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2560  และจะโอนเงินงบประมาณ    ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่  และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  โอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนให้โรงเรียนต่อไป  

จึงขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ส่งเลขที่บัญชีเงินฝาก  เงินอุดหนุน  พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีสมุดบัญชีเงินฝาก         ส่งสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ภายในวันที่  6  พฤศจิกายน  2560

1-10 of 47