ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%)

โพสต์24 ก.ค. 2562 02:34โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

               ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ 2562  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

การศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2562  (30%)  

ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน สร้างแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:21โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 01:22 ]

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายกิจกรรมการการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การออกเยี่ยม ติดตาม นิเทศการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:17โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการออกเยี่ยม ติดตาม นิเทศการบริหารจ้ดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 01:13 ]

กลุ่มนโยบายและแผน ได้ขอเผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด ตั้ง รวม เลิก สถานศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 มิ.ย. 2562 19:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่  7/2562  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2562  มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  2  โรงเรียน ได้แก่

1.      โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ 

2.      โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ 

รายละเอียดตามประกาศแนบ

ประชาสัมพันธ์ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 มิ.ย. 2562 19:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

      ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่  7/2562 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2562  ให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  3  โรงเรียน คือ

1.โรงเรียนบ้านโนนคูณ  ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ 

2.โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ 

3.โรงเรียนบ้านป่ายาง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า  

   รายละเอียดตามประกาศแนบ

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ งบลงทุนค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

โพสต์16 พ.ค. 2562 23:15โดยtananun thapchan   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2562 23:16 ]

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ งบลงทุนค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:47โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

           สื่อการเรียนรู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาแล้ว  และใบอนุญาตมีอายุครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559, 2560, 2561 และ  2562  สพฐ.อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวต่อไปอีก  จนกว่าจะใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  ยกเว้น  สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สาระภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  ที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่ม  และสาระเทคโนโลยี  ชั้น ป.1,2,4,5  และ ม.1,2,4,5  ให้ใช้ฉบับที่จัดทำตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551

รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

    รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  ภาคเรียนที่ 1/2562  จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1-10 of 55