การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558

        บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา 

        ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชีปีการศึกษา 2558 ดังนี้

          รอบที่ 1      วันที่ 16 มกราคม 2558
         
 รอบที่ 2      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
 
  • แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) click
 
  • ปฏิทินการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 click
 
  • ภาคผนวก ก ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน click
 
  •  ภาคผนวก ข รายชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์สำนักพิมพ์ตามตัวอย่างรายการหนังสือภาคผนวก ก click
 
  •  ภาคผนวก ค ตัวอย่างประเด็นคำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานclick
 
  •  แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 click