วิสัยทัศน์ พันธกิจ

          เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา  จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดความคุ่้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  โดยเน้นความโปร่งใส  ทันสมัย  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม  การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based  Management)  โดยมีกระบวนการวางแผน  การดำเนินการตามแผน  การกำกับ  ติดตามผล อย่างเป็นระบบ

วิสัยทัศน์

          พัฒนากลุ่มนโยบายและแผน  ให้เป็นกลุ่มงานหลักในการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  โดยพัฒนานโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม  จัดการข้อมุูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบถูกต้อง  ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน  บริหารงบประมาณด้วยเป็นธรรม  ถูกต้อง  โปร่งใส  มีกระบวนการติดตาม  ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

                1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

                2.  การจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น

                3.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน

                4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน  และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                5.  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน

                6.  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เป้าประสงค์

                  1.  เพื่อให้การบริหาร  และการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิิผลสามารถสนับสนุน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา

                2.  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น