ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ

โพสต์29 ม.ค. 2558 00:32โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
          กลุ่มงานงบประมาณ  ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร  อาคารประกอบ  และส่ิ่งก่อสร้างอื่น  ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จำนวน 60 โรงเรียน  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ  โดยมีนายวิเชียร  เคนชมภู  และนายสงคราม  
หิรัญเขว้า  รอง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นผู้บรรยายให้ความรุู้  

 
 

 
 
 
 

Comments