เผยแพร่การนิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

โพสต์23 ธ.ค. 2561 22:37โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) จึงขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการและการประเมินผลโครงการ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 ธ.ค. 2561 22:37
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 ธ.ค. 2561 22:37
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 ธ.ค. 2561 22:37
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 ธ.ค. 2561 22:37
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 ธ.ค. 2561 22:37
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 ธ.ค. 2561 22:37
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 ธ.ค. 2561 22:37
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 ธ.ค. 2561 22:37
Comments