การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์27 พ.ค. 2561 21:08โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้ดำเนินการจัดทำแผน-ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงาน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน รองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยแจ้งให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย จัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย ภารกิจ และความต้องการของเขตพื้นที่ นั้น

                   กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำ 1) แบบนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ และ 2) แบบประเมินโครงการ สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมโครงการ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียม รายละเอียดตามแนบ

ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 พ.ค. 2561 21:08
ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 พ.ค. 2561 21:08
Comments