การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%)

โพสต์20 เม.ย. 2561 02:21โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2561 02:31 ]

                    ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2561  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ภาคเรียนที่ 1/2561  (70%)    บัญชีจัดสรร คลิ๊ก  http://plan.bopp-obec.info/download_all/

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 เม.ย. 2561 02:21
Comments