กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 มี.ค. 2561 20:05โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2561 20:31 ]
กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

รอบที่ 1  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รอบที่ 2 วันที่  15 มีนาคม 2561

หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้สถานศึกษามีรายการสื่อการเรียนรู้ให้เลือกซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากรอบการเผยแพร่ดังกล่าว สถานศึกษาก็สามารถเลือกรายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา

 คลิก http://academic.obec.go.th/textbook/web/

Comments