การตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ งานข้อมูลฯ สถานศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์19 ส.ค. 2557 21:24โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
      กลุ่มนโยบายและแผน นำทีมคณะโดย นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชย.๑  และเจ้าหน้าที่  ได้ดำเนินการติดตาม
แผนปฏิบัติการ  งานงบประมาณ  งานข้อมูลฯ  สถานศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็ก  ในสังกัด  ประจำปีงบประมาณ 2557  
โดย  ติดตามเป็นรายศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  จำนวน 20 ศูนย์  ซึ่งเป็นการบูรณการการติดตาม  
วัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค  สภาพเป็นจริงของสถานศึกษา ในการบริหารจัดการ  ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 
ถึง วันที่ 5 กันยายน 2557 

วันที่ 6  สิงหาคม  2557  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโพนทอง ห้วยบง
 
 

   
Comments