กิจกรรม


วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายเสงี่ยม ทองละมุล รองผอ.สพป.ชย.1และนายสงัด คำเรืองศรี รองผอ.สพป.ชย.1 พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้ารับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 10/2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ-กพฐ

โพสต์17 มี.ค. 2564 20:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1


วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์17 มี.ค. 2564 20:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางรัชฎาพร  ชูสกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบซูม เพื่อรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแล และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่อระกา โรงเรียนบ้านท่าหินโงม และโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน นำโดยนายสงัด คำเรืองศรี พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยม ตรวจสอบสภาพบ้านพักครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอหนองบัวแดง เพื่อขอตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม กรณีวิกฤติเร่งด่วน

โพสต์17 มี.ค. 2564 20:14โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2564 20:24 ]

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน นำโดยนายสงัด คำเรืองศรี พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยม ตรวจสอบสภาพบ้านพักครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอหนองบัวแดง  เพื่อขอตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม กรณีวิกฤติเร่งด่วน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมทีมบริหาร รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 7/2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ-กพฐ.

โพสต์10 มี.ค. 2564 23:54โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2564 00:39 ]

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมทีมบริหาร รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 7/2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ-กพฐ.

เผยแพร่การนิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

โพสต์23 ธ.ค. 2561 22:37โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) จึงขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการและการประเมินผลโครงการ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์21 มิ.ย. 2561 23:39โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ขอเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เชิญรับชม วิดิโอสอนวิธีกรอกข้อมูล ทั้ง 5 ส่วน (ระบบบัญชีพื้นฐาน สพฐ.)

โพสต์29 พ.ค. 2561 18:20โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2561 19:07 ]

ทุกท่านสามารถรับชมได้บน Facebook   https://www.facebook.com/neaobec/





การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์27 พ.ค. 2561 21:08โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้ดำเนินการจัดทำแผน-ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงาน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน รองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยแจ้งให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย จัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย ภารกิจ และความต้องการของเขตพื้นที่ นั้น

                   กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำ 1) แบบนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ และ 2) แบบประเมินโครงการ สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมโครงการ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียม รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 36