กิจกรรม


เผยแพร่การนิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

โพสต์23 ธ.ค. 2561 22:37โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) จึงขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการและการประเมินผลโครงการ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์21 มิ.ย. 2561 23:39โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน ขอเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เชิญรับชม วิดิโอสอนวิธีกรอกข้อมูล ทั้ง 5 ส่วน (ระบบบัญชีพื้นฐาน สพฐ.)

โพสต์29 พ.ค. 2561 18:20โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2561 19:07 ]

ทุกท่านสามารถรับชมได้บน Facebook   https://www.facebook.com/neaobec/

การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์27 พ.ค. 2561 21:08โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้ดำเนินการจัดทำแผน-ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงาน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน รองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยแจ้งให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย จัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย ภารกิจ และความต้องการของเขตพื้นที่ นั้น

                   กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำ 1) แบบนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ และ 2) แบบประเมินโครงการ สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมโครงการ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียม รายละเอียดตามแนบ

เอกสารบรรยายและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลระบบบัญชีพื้นฐาน

โพสต์23 พ.ค. 2561 21:03โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 21:05 ]

เอกสารบรรยายและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลระบบบัญชีพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2561

            


 

คำชี้แจง/คู่มือการรายงานระบบบัญชีฯ

โพสต์17 พ.ค. 2561 23:21โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 23:48 ]


คำชี้แจงในการตอบแบบรายงานรายรับ -รายจ่าย และรายงานเงินคงเหลือ และการบันทึกข้อมูล  ระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านเว็บไซต์    ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 1 กรกฎาคม  2561  
ตามเอกสารแนบ

วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน

โพสต์24 เม.ย. 2561 01:01โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2561 01:32 ]คลิกเพื่อดูตัวอย่างการคำนวณ  http://academic.obec.go.th/textbook/web/articledetail.php?id=9

อ่านก่อนเลือสื่อ  http://academic.obec.go.th/textbook/web/article.php

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%)

โพสต์20 เม.ย. 2561 02:21โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2561 02:31 ]


                    ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2561  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ภาคเรียนที่ 1/2561  (70%)    บัญชีจัดสรร คลิ๊ก  http://plan.bopp-obec.info/download_all/

คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์11 เม.ย. 2561 01:41โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 01:33 ]


แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1-10 of 30