กิจกรรม


การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%)

โพสต์20 เม.ย. 2561 02:21โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2561 02:31 ]


                    ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2561  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ภาคเรียนที่ 1/2561  (70%)    บัญชีจัดสรร คลิ๊ก  http://plan.bopp-obec.info/download_all/

คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์11 เม.ย. 2561 01:41โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 01:33 ]


แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์7 มี.ค. 2561 20:17โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 20:20 ]

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 มี.ค. 2561 20:05โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2561 20:31 ]

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

รอบที่ 1  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รอบที่ 2 วันที่  15 มีนาคม 2561

หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้สถานศึกษามีรายการสื่อการเรียนรู้ให้เลือกซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากรอบการเผยแพร่ดังกล่าว สถานศึกษาก็สามารถเลือกรายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา

 คลิก http://academic.obec.go.th/textbook/web/

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคอนสวรรค์

โพสต์6 มิ.ย. 2560 00:52โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

        วันที่  6 มิถุนายน  2560  กลุ่มนโยบายและแผน  นำโดยรองวิเชียร  เคนชมภู  และนางรัชฏาพร  ชูสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่ม  พร้อมบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอคอนสวรรค์  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์    เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่  และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  รวมถึงการกำหนดนโนบาย
ของสถานศึกษา


                           


                         


ประชุมการเรียน รวม รร. ภูนกเขียน

โพสต์25 พ.ค. 2560 01:06โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

 รอง วิเชียร เคนชมภู  รอง วิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ จนท กลุ่ม นโยบายและแผน. พร้อม ศน ชัยรัตน์ ไปประชุม ร่วมกับชุมชนบ้านภูนกเขียน. เรื่อง การเรียน รวม ซึ่ง จะให้มาเรียนที่ รร บ้านโนนศรีทอง เพื่อยกคุณภาพการศึกษา  มติที่ประชุม เรียนรวมทั้งโรงเรียน ตั้งแต่  1 มิถุนายน 2560ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์16 ม.ค. 2560 19:49โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
การประชุมการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์17 ต.ค. 2559 21:20โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

รองวิเชียร เคนชมภู  เป็นประธานการประชุมการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ร.ร.หนองบัวบานเย็นวิทยา ไปเรียนรวม ที่ ร.ร.บ้านนามน อ.คอนสวรรค์  มติที่ประชุม เริ่มมาเรียนรวมใน ภาคเรียนที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559


โครงการประชุมปฏิบัติการภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ งานงบประมาณ และงานข้อมูล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์11 ต.ค. 2559 20:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 กลุ่มนโยบาย และแผน สพป.ชัยภูมิ เขต1 จัดประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอหนองบัวแดง ณ ห้องประชุม โรงเรียนกุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อสรุปงาน ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมถึงการเตรียมขอ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิเชียร เคนชมภู รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธาน การประชุม
1-10 of 23